Privacy

 
1. 
Inleiding

Erika Stolk Professional Organizer, gevestigd aan de Oostermaat 60, 8281 RD te Genemuiden, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in dit privacy beleid.

 

Contactgegevens:

https://www.erikastolkprofessionalorganizer.nl

Oostermaat 60

8281 RD Genemuiden

+31645848974
info@erikastolkprofessionalorganizer.nl 

 

Dit privacy beleid is van toepassing op de diensten van Erika Stolk Professional Organizer. U dient zich ervan bewust te zijn dat Erika Stolk Professional Organizer niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van andere sites en bronnen.

 

2. Persoonsgegevens die ik verwerk

Erika Stolk Professional Organizer verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan mij verstrekt.

 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • Gegevens die u openstelt in uw profiel op Social Media
 • Naam en adres voor het bedrijf waarvoor u werkzaam bent (zakelijke klant)
 • Gegevens over uw activiteiten op mijn website
 • Overige gegevens die je actief verstrekt, bijvoorbeeld in correspondentie, telefonisch of in een gesprek
 • IP-adres

 

3. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk


Van klanten verwerkt Erika Stolk P.O. de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens:

 • Gezondheid
 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar
 • Voor- en na foto’s van de situatie, indien dit herleidbaar is naar een persoon
 • Persoonsgegevens die in het kader van de zakelijke relatie van toepassing zijn, bijvoorbeeld je
  hobby’s en interesses

Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van hun ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan zestien jaar. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via info@erikastolkprofessionalorganizer.nl dan verwijder ik deze informatie.

 

4. Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk

Erika Stolk P.O. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzending van mijn nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen, appen, schrijven of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Erika Stolk P.O. analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren
 • Erika Stolk P.O. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens
  die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.


5. 
Opslag van uw gegevens

5.1 Google Analytics

De gebruiksgegevens die met Google Analystics verzameld worden, worden op servers van Google opgeslagen. 

5.2 Contactformulier

De persoonsgegevens die via het contactformulier worden verstrekt, worden versleuteld verzonden naar de e-mailserver van Erika Stolk P.O. 

 

6. Hoe lang ik uw gegevens bewaar

Erika Stolk P.O. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Mijn bewaartermijn is volgens de wettelijke verplichting 7 jaar.

 

7. Delen van persoonsgegevens met derden

Erika Stolk P.O. verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit ik een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Erika Stolk P.O. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.


7.1 Google Analystics

De gebruiksgegevens van de website van Erika Stolk P.O. zijn uitsluitend inzichtelijk voor medewerkers van Erika Stolk P.O. Deze gegevens worden niet met derden gedeeld.

 

7.2 Contactformulier

De persoonsgegevens die via mijn contactformulier worden verstrekt, zijn uitsluitend inzichtelijk voor medewerkers van Erika Stolk P.O.

 

8. In kaart brengen van websitebezoek

Erika Stolk P.O. gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Erika Stolk P.O. gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden dan ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

U kunt u afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

Zie voor een toelichting https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-er,ermee/ .

 

Op deze website worden ook cookies geplaatst door Google.

De gegevens zijn als volgt:
Cookie: Google Analytics
Functie: Analytische cookie
Bewaartermijn: 26 maanden

 

9. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Erika Stolk P.O. en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.  Da betekent dat je bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ik van je heb in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens mailen naar info@erikastolkprofessionalorganizer.nl
Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. 

 

Erika Stolk P.O. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

 

 10. Veranderingen

Dit privacy beleid is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op mijn diensten en mijn website. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in dit privacy beleid. Het is daarom raadzaam om regelmatig dit privacy beleid te raadplegen.

 

11. Beveiliging

Erika Stolk P.O. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn, of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via info@erikastolkprofessionalorganizer.nl 


Erika Stolk P.O. heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

 • TLS (voorheen SSL). Ik verstuur uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
 • Alle gegevens die aan Erika Stolk P.O. worden verstrekt, worden opgeslagen in een online beveiligde
  omgeving van derden ten behoeve van de dienstverlening. Deze systemen zijn voor Erika Stolk P.O. middels
  een persoonlijke inlognaam en versleuteld wachtwoord toegankelijk.

 

Dit privacy beleid is voor het laatst gewijzigd op 17-11-2022.