Sfeervol thuis begint met liefde | Leestijd 15 minuten

Gepubliceerd op 29 februari 2024 om 10:15

Hoe is de liefde voor elkaar? Voert egoïsme de boventoon of is er sprake van dienende liefde?
Is het ieder voor zich of is er teamwork? Hoe is bijvoorbeeld de communicatie tussen man en vrouw - over de huishoudelijke taken?


Wat is de reactie bij thuiskomst op het huishouden tussen echtparen?

Voorbeeld 1
Jij bent mega druk geweest met de kinderen en je was blij dat je al wat tussendoor kon doen. Je vertelt je man wat je vandaag gedaan hebt en je man zegt: Is dat alles wat je hebt gedaan? Dat is ook niet veel.

Voorbeeld 2
Jij voelt je niet fit, je bent moe, maar als je stopt met je routine in je huishouden dan ga je achter de feiten aanlopen en dan heb je nóg meer werk.
Je man zegt: Ga dan even uitrusten als je moe bent, even in bed liggen.
Jij denkt: Lief van hem, maar daar help ik me zelf echt niet mee.. Dan raak ik alleen maar verder achterop.

Voorbeeld 3
Jouw dag liep vandaag anders dan normaal en je had andere dingen aan je hoofd, waardoor je normale routine niet kon oppakken en het minder goed schoon had als anders.
Man: Heb je dat al schoongemaakt? Dit is niet goed schoon.. of: Wat een rommel hier.. Wat is hier gebeurd?

Voorbeeld 4
Jij sjouwt wat af en je voelt je zelf er alleen voor staan, je man is veel aan het werk en ’s avonds ook vaak weg. Als vrouw voel je zelfmedelijden en denkt: ik moet ook alles alleen doen hier, hij doet hier niks en alles hangt van mij af, ik voel me eenzaam.

 

Deze 4 voorbeelden zijn alle vier anders, maar er mist overal iets: dienende liefde voor elkaar..
Liefde is elkaar dienen, hoe bedoel ik dat? Liefde stelt de ander voorop en je stelt je zelf nederig op. En dat is ontzettend moeilijk met onze grote eigen ‘ik’ die wij zo belangrijk vinden.


De kern of het fundament van liefde is toegewijde dienstbaarheid aan de ander
of je daar nu zin in hebt of niet.

Als ik zeg een sfeervol thuis dan heeft het vooral te maken met hoe er omgegaan wordt met elkaar. Óf je als team samenwerkt óf dat je klaagt en moppert naar elkaar toe. Eerder heb ik ook een blog geschreven over verdeling van huishoudelijke taken, die was vooral praktisch gericht. Klik hier als je dit nog wilt lezen.

Déze blog is vooral bedoeld op sfeer en de rolverdeling in huis en de voorbeelden boven beschreven zijn zo herkenbaar. Leerpunten die we er onder andere uit kunnen halen zijn:

Voorbeeld 1: waar is de liefde, begrip en waardering?
Voorbeeld 2: als vrouw ontspannen in de huishouding gaan staan – als je niet goed voor jezelf zorgt, kun je er ook niet zijn voor anderen en als man ook dienstbaar opstellen als de vrouw erdoor heen zit en openstaan voor haar gedachte waarom ze het niet doet en hoe je haar daarin kan helpen.
Voorbeeld 3: Kritisch, respectloos en waar is de liefde en hulp?
Voorbeeld 4: Klaagzang van vrouw, mist zelfopofferende liefde en de man geeft geen prioriteit aan het huwelijk.

Zoals je ziet komt hier de (dienende) liefde bij alle vier de voorbeelden tekort. Verderop in deze blog hier meer over.

Waarom deze blog als professional organizer?

Waarom schrijf ik hier een blog over als professional organizer. Een professional organizer is niet alleen bezig met opruimen in huizen, ze organiseert ook in tijd en kijkt ook naar de planning en routines en brengt structuur aan in het huishouden. Persoonlijk vind ik het belangrijk dit te doen vanuit mijn christelijke visie en alvorens je een planning maakt, laat ik je ook kijken naar je prioriteiten. Voor christelijke mannen en vrouwen staat het huwelijk hoog op het prioriteitenlijstje en mede door de veranderingen in de wereld is het soms lastig om hier een balans in te vinden en hoe je de rollen verdeelt. En wat zegt de Bijbel hierover? Ik heb hierbij gebruik gemaakt van een christelijk huwelijksdagboek 'Een zegel op je hart' die het mooi uitlegt volgens de Bijbel.

Een goed huwelijk is goed voorbeeld voor kinderen

Harmonie in huis is erg belangrijk, werken aan de liefde tussen elkaar ook. Het huwelijk is een geschenk, een goede ouder zijn begint met een goede echtgenoot te zijn. Het schept allereerst een diep gevoel van zekerheid voor je kinderen.  Het geeft hun vertrouwen dat de wereld een veilige plek is om in te wonen en dat heeft grote gevolgen voor de ontwikkeling van hun gevoelens en hun karakter.  Ten tweede biedt het kinderen duidelijk, concreet en praktisch lesmateriaal over hoe de geslachten man/vrouw zich op een goede manier tot elkaar kunnen verhouden, ondanks hun grote verschillen. Ten slotte leert het kinderen de onvervangbare, waardevolle vaardigheden van berouw en vergeving.

Huwelijk heeft een hoge prioriteit

Huwelijk heeft een hoge prioriteit, het woord ‘verlaten’ in Genesis 2 geeft dit weer. Je moet je baan, de wensen van je ouders of zelfs je kinderen niet boven je man of vrouw stellen. Je moet hen ‘verlaten’ voor je echtgenoot.  – die in termen van tijd, emotionele voldoening en loyaliteit altijd voorrang moet krijgen op alle andere menselijke relaties. Als je baan bijvoorbeeld het grootste deel van je energie en betrokkenheid vergt, en er weinig overblijft voor je huwelijk – dan heb je je carrière niet ‘verlaten’ om één te worden met je echtgenoot. Het huwelijk weerspiegelt ook Christus en Zijn gemeente, Christus moet de hoogste prioriteit hebben voor Zijn gemeente en de Christus offert Zichzelf op voor Zijn gemeente.

Wil je weten hoe het ervoor staat in jouw huwelijk?
Als de ander niet het gevoel heeft dat je hem of haar op één zet, dan doe je dat ook niet.

Rolverdeling man en vrouw

Mannen en vrouwen zijn gelijk geschapen naar Gods beeld. Mannen en vrouwen erkennen gelijkheid en vieren verschil. Belangrijker nog is dat ze elkaar vrienden en mentors zijn. Hoewel de Bijbel ons geen gedetailleerde lijst van geslachtsverschillen geeft, omdat die in elke cultuur en bij elk echtpaar op andere wijze tot uitdrukking komen, zullen er in ieder geval dingen zijn waarin, man en vrouw, in ieder sekse, zwakker is en dus hulp van de ander nodig heeft. God gaf adam een ‘èzèr’ een hulp tegenover hem. God heeft de vrouw specifiek geroepen om ‘helper’ te zijn die bij de man ‘past’, en daarom zou het vreemd zijn als hij mannen en vrouwen niet had toegerust met verschillende vermogens om hun eigen roeping goed te kunnen vervullen. Het meest opvallend zijn de lichamelijke kenmerken waardoor vrouwen in staat zijn om kinderen te krijgen en te voeden, maar naast deze lichamelijke verschillen zijn er van nature ook meer subtiele emotionele en psychologische talenten, zij het dat die sterk variëren. De Bijbel maakt duidelijk wat de rollen van leiderschap en ondergeschiktheid in het huwelijk zijn, en gebruikt Jezus als model voor beide. Maar de Bijbel geeft geen specifieke lijst met bezigheden, taken en banen die altijd en overal passen bij ofwel mannen ofwel vrouwen. We vinden er ‘vorm, maar ook vrijheid’. Er zijn onveranderlijke geboden, maar er is vrijheid binnen dat raamwerk om onze gehoorzaamheid uit te drukken op manieren die binnen de cultuur begrijpelijk zijn en persoonlijk passend.  De Bijbel beidt genoeg flexibiliteit om in elke eeuw en cultuur manieren te vinden om te gehoorzamen aan wat duidelijk opgedragen wordt in de Schrift. Hoe duidelijk het principe ook is – dat de man het hoogste gezag heeft in het gezin – de Bijbel geeft nauwelijks aanwijzingen voor de vormgeving daarvan in concreet gedrag.

Horen vrouwen het voortouw te nemen in de dagelijkse zorg voor de kinderen, terwijl mannen de financiën voor hun rekening nemen?

De schrift geeft ons geen overzicht van dingen die mannen en vrouwen wel of niet moeten doen. Er staat nergens een lijst met zulke specifieke aanwijzingen.  De vrouw uit spreuken 31 wordt vaak hooggehouden als voorbeeld voor ‘Bijbels vrouw-zijn’. Ze doet investeringen en handelt in kleding (vers 16-19). Maar ze kookt ook voor haar gezin en kleedt hen, ze verfraait het huis (vers 15, 21-22). Ze doet dit ook onder het gezag van haar man (vers 11 en 23). Dit is een mengsel van zowel traditionele als progressieve visies op activiteiten die passend zijn voor vrouwen. Opnieuw zien we dat wat de Bijbel zegt over rollen van man en vrouw eenvoudig genoeg is om toe te passen in alle culturen, specifiek genoeg om kritiek uit te oefenen op elke cultuur, en flexibele genoeg om op verschillende manieren te worden uitgewerkt. De Bijbel voorziet niet in een altijd en overal toepasbare lijst met dingen die een vrouw wel of niet kan doen.

Gezag en ondergeschiktheid

Om een helper – een èzèr – te kunnen zijn moet een vrouw al haar gaven en vermogens gebruiken om problemen en kwesties op te lossen waarmee zij en haar man samen te maken krijgen. Je bent geen helper als je wijs advies, of zelfs een berisping, achterhoudt die bedoeld is om te informeren of om een besluit te corrigeren.
Een vrouw moet nooit alleen maar inschikkelijk zijn, maar zij moet de meest betrouwbare vriendin en raadgeefster zijn (Spreuken 2:17) Naar elkaars argumenten moeten luisteren is hard werken en vereist liefdevolle woordenwisselingen (Spreuken 27:7) en het nodige gevoel (1 Petrus 3: 3-5).


De ondergeschiktheid van een vrouw is een geschenk van de vrouw zelf, geen verplichting die afgedwongen wordt. Jezus gaf ook vrijwillig Zijn leven met het oog op onze verlossing. (Filippenzen 2:5-11) De Zoon neemt een ondergeschikte rol op zich en dat is geen uitdrukking van Zijn zwakheid, maar van Zijn grootheid. De Vader schenkt zich als hoofd (1 Kor. 11:3) en de Zoon ontvangt dat, in wederzijdse vreugde, waardering en liefde. Er is geen ongelijkheid in vaardigheid of waardigheid.  Wij verschillen van geslacht om deze omgang binnen de drie-eenheid (Vader, Zoon en Heilige Geest) te weerspiegelen op aarde. Man en Vrouw worden uitgenodigd om de ‘dans’ van de drie-eenheid te weerkaatsen en te weerspiegelen in liefdevol, zelfopofferend gezag en in liefde volle, moedige ondergeschiktheid.

En een dienende leider (de man) moet zijn wensen en behoeften opofferen om zijn partner een plezier te doen en op te bouwen (Efeziërs 5: 22-23). Een christelijke man is geroepen om de rol van een dienend leider na te volgen die zijn gezag en macht gebruikt om lief te hebben en desnoods voor zijn geliefde te sterven. 

De vrouw en de man krijgen ‘de rol van Jezus’ in hun huwelijk: in zijn opofferende gezag en opoffereinde ondergeschiktheid. Door de rollen van man en vrouw te aanvaarden en in die rollen aan de slag te gaan, zijn we in staat om de wereld iets te laten zien wat volledig tegen het gevoel indruist en in strijd is met het verstand, behalve als het door mannen en vrouwen in een christelijk huwelijk uitgeleefd wordt.

Heeft God ons een volledige uitleg gegeven van het feit dat mannen de leiding krijgen? Nee. Maar aanvaarding en dankbaarheid zijn passende antwoorden, zelfs als hij ons taken geeft die we niet begrijpen en/of waar we geen zin in hebben.

‘De dans’

Neem het voorbeeld van de dans. De dans is een goede metafoor om sekseverschillen te begrijpen. Meestal beweegt de ene persoon voorwaarts en de ander achterwaarts zodat het paar de dansstappen kan uitvoeren. Er is ook altijd traditioneel gezien één partner die de leiding neemt. Als beide partijen vochten om de leiding, dan zou er geen dans zijn. Als je goed danst, is dat een genot. Het dagelijks leven lijkt vaak veel meer op het meedoen van een marathon. Er zijn taken, carrières, gezinsproblemen van allerlei soort, financiële beslissingen en te weinig tijd om alles gedaan te rijgen. Het wordt gemakkelijker om al onze taken te verrichten NAAST elkaar in plaats van met elkaar. Als we er niet in slagen om samen te werken verliezen we de dans.

Wrong game…

Ken je ook het spel: ‘ik zit er meer doorheen dan jij’ – spel? De winnaar wil de gelegenheid krijgen om te chagrijnen, verantwoordelijkheden en relationele verplichtingen te negeren, terwijl de ‘verliezer’ zijn of haar behoeften in de wacht moest zetten om voor de ander te zorgen.
Dit spel is zo herkenbaar voor vele huwelijken, eigenlijk wil je op dat moment gezien en gehoord worden. Wat kun je dan doen?
Opofferende liefde tonen! Dus stop met dit spel en als je partner vertelt hoe hij/zij zich voelt dan beantwoord jij je partner met liefde i.p.v. je eigen zielig te verkopen dat jij het nog erger hebt…

Als je besluit om aan je liefdesrelatie te werken…

Gebrekkig en toch geliefd. Allereerst kijk naar jezelf en vergeet niet dat jij ook gewoontes hebt en karaktertrekken die niet zo fijn zijn voor de ander en ten tweede, kijk naar de Heer die je eeuwig liefheeft ondanks je gebreken.  Op welke ‘splinters’ bij je partner richt jij je, in een poging hem of haar te veranderen? Maak liever een lijstje met ‘balken’ in je eigen leven die verandering behoeven.

Als je besluit om in je gewoonten en gebruiken offers te brengen, geef er geen ruchtbaarheid aan. Je doet het niet om een applaus, maar omdat je partner er gelukkiger van wordt en om je redder, Jezus, te behagen die je ziet en kent en die je zal helpen om te veranderen. (Gal. 1:10, Rom. 2:29) Vraag je partner zonder ruzie of discussie om je te helpen een lijst te maken van dingen die hij of zij graag ander zou zien bij jou. Het kan zo zijn dat jij als enige beslist om je egoïsme aan te pakken. Meestal komt er dan niet direct een reactie van de andere kant. Maar vaak zorgen jouw houding en gedrag er na langere tijd voor dat je partner minder hard wordt. En voor de ander wordt het makkelijker om zijn of haar fouten toe te geven, omdat jij niet meer degene bent die er voortdurend over begint.

Wil je de verdeling van de huishoudelijke taken oppakken? Lees daar hier in mijn blog over.

Heel veel succes en opofferende liefde toegewenst in je huwelijk! Naar een huis dat liefde en sfeer uitstraalt, waar een sterk team staat als voorbeeld voor de eventuele kinderen en naar de buitenwereld om je heen. Samen als echtpaar 'dansend' in het leven staan, wie wil dat niet?

Wil jij je hier meer in gaan verdiepen? Bestel dan het huwelijksdagboek 'Zegel op je hart' of de bestseller 'Het huwelijk – Gods wijsheid over gevende liefde' van Tim en Kathy Keller
Klik hier voor het huwelijksdagboek en hier voor de bestseller 'Gods wijsheid over gevende liefde'.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.